Coachen: Bewust voor jezelf

Amplitiecoach voor jezelf
Wil jij uitblinken in wie jij bent en zo je werkgeluk vergroten ?
Wil je bewust worden waar je gelukkig van wordt en wat je zelf kan ondernemen om dit te bereiken?
Een amplitiecoach gaat het samen met jou hebben over gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting.


Amplitiecoach voor je bedrijf

Er is steeds meer aandacht voor het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers, aangezien dit een voorwaarde is voor organisatiesucces. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience, talentontwikkeling en werkgeluk nemen een steeds centralere positie in bij strategische doelstellingen. Het optimaliseren van welbevinden en functioneren begint wat ons betreft met het bevorderen (amplitie) ervan, in plaats van inzetten op het oplossen (curatie) of voorkomen (preventie) van problemen en risico’s. Amplitie is het versterken van de positieve staat van medewerkers (zoals de hierboven genoemde thema’s) en is gericht op alle medewerkers; niet slechts op risicogroepen.

Waarom zou mijn organisatie moeten inzetten op amplitie?
Onze manier van leven en werken is door de eeuwen heen continu aan veranderingen onderhevig geweest. Recente technologische ontwikkeling, snelle veranderingen en de toegenomen welvaart hebben met zich meegebracht dat mensen steeds meer op eigen kracht moeten kunnen functioneren en aan wie andere eisen worden gesteld dan voorheen. Deze recente veranderingen worden ook wel de psychologisering van de arbeid genoemd. Het mentale kapitaal van mensen wordt steeds belangrijker; alleen beschikken over vakkennis en lichamelijke gezondheid is niet meer voldoende. Zonder mentale fitheid en motivatie kan niet aan de psychologische eisen die het moderne werk stelt tegemoet gekomen worden. Het welzijn van mensen en medewerkers neemt daarom een steeds meer centrale positie in binnen de maatschappij en de strategie van organisaties. Als we blijven focussen op het herstellen van welzijn, houden we ons mentale kapitaal niet in conditie en blijven we achter de feiten aanlopen. Met amplitie kan het welzijn bevorderd worden, zodat we aan de psychologische eisen van het moderne werk én het toekomstige werk tegemoet kunnen komen.

Waar richten we ons op?
Om interventies in te kunnen zetten om op een concrete manier te werken aan het optimaliseren van welbevinden en functioneren, hebben wij amplitie opgedeeld in vier pijlers: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Een amplitief interventieplan, onderdeel van strategisch amplitiebeleid, richt zich op het optimaliseren van welbevinden en functioneren, met gelukkigere medewerkers en meer organisatiesucces als gevolg.
Wie moet zich bezighouden met amplitie?
De werkgever moet akkoord geven om met amplitie aan de slag te gaan. Het belang van investeren in het menselijke kapitaal zou van bovenaf in de missie, visie en het beleid van een organisatie terug moeten komen. Daarnaast is het van belang dat alle medewerkers in alle lagen van de organisatie amplitief gedrag vertonen.

Wat doet de amplitiedeskundige?
Een amplitiedeskundige biedt strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van de organisatie en geeft invulling aan dit amplitiebeleid. Zij maakt een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stelt een passend interventieplan op.
Welke thema’s moet ik aan denken als het gaat om amplitie?
Bij gezondheid gaat het om beweging, voeding en ontspanning. Bevlogenheid gaat over vitaliteit, toewijding en absorptie (flow). Bij talentmanagement is het belangrijk om talenten van medewerkers te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Werkinrichting gaat over de aard van het werk en de fysieke werkomgeving. Onderwerpen die hierbij passen zijn: positief werkklimaat, werk-privé balans, leiderschapsstijl, zingeving, onboarding, jobcrafting, onderlinge relaties, communicatie, leer- en ontwikkelmogelijkheden, organisatiecultuur, enzovoort.

Wat is het verschil met inzetten op (werk)geluk?
(Werk)geluk is een werkgerelateerde trend geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een belangrijke misvatting is ontstaan over de definitie van geluk. Het blijven optimaliseren van welbevinden en functioneren is een levenslang proces, met langdurig geluk als gevolg. Het ervaren van geluk is hiermee een uitkomst van amplitie, niet het doel op zich.