Ontwikkeladvies

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden.

Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na te denken. Daarom vindt minister Koolmees het belangrijk dat werkenden er al vanaf 45 jaar gebruik van kunnen maken. Samen met een loopbaancoach kunnen 45 plussers vragen nalopen als: wat kun je, wat wil je, hoe ziet de toekomst van je vak eruit en wat is er voor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde of in een ander beroep? Het resultaat van het Ontwikkeladvies is een persoonlijk Ontwikkelplan voor de komende jaren.

 Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers biedt de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Kosteloos

Is een Ontwikkeladvies iets voor u?
Bent u vijfenveertig jaar of ouder en werkzaam in een van de deelnemende beroepsgroepen? Dan kunt u gebruik maken van het Ontwikkeladvies. U krijgt dan kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt advies van een loopbaanadviseur. Tijdens een aantal gesprekken van in totaal minimaal 4 uur, zullen uw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject zult u een bruikbaar Ontwikkelplan hebben opgesteld dat u meer zicht geeft over wat de toekomst voor u brengt. U zult een beter beeld hebben van wat u wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat u werkend uw AOW-leeftijd kan bereiken.

Deelnemende beroepsgroepen?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor u als u vijfenveertig jaar of ouder bent en u gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam bent in een van de volgende beroepsgroepen: Bij de onderstreepte doelgroepen kunt u bij mij terecht. 

De beroepsgroepen, bedoeld in het eerste lid, zijn:
a. secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers voor zover niet werkzaam in de sector zorg en welzijn en niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

b. cateringmedewerkers;

c. verkoopmedewerkers in de detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;

d. gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;

e. buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers, voor zover niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

f. schoonmakers, voor zover niet werkzaam in de sector zorg en welzijn en niet werkzaam in de sector Rijk, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

g. ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst;

h. werkenden in het primair onderwijs;

i. werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs.

Als u al werkloos bent, uw werk wegens ziekte niet meer kan doen, of al een ontslag/reorganisatie regeling voor u van kracht is kunt u niet deelnemen.

Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers

 

Subsidieregeling

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen. Indien er sprake is van twee deelnemers dan dient er sprake te zijn van twee losse individuele aanvragen en kan er geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining.

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen.

De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag, geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.